TAGS Asia connectสอนศัพท์รับ AEC ตอน กรุณาถ่ายรูปให้ฉันหน่อย
สอนศัพท์รับ AEC ตอน กรุณาถ่ายรูปให้ฉันหน่อย

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า กรุณาถ่ายรูปให้ฉันหน่อย hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้

จำนวนผู้ชม: 926

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ไฟแดงแปลว่าหยุด
สอนศัพท์รับ AEC ตอน ไฟแดงแปลว่าหยุด

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ไฟแดงแปลว่าหยุด hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหมคะไฟแ

จำนวนผู้ชม: 852

สอนศัพท์รับ AEC ตอน เมล็ดทานตะวันกินได้
สอนศัพท์รับ AEC ตอน เมล็ดทานตะวันกินได้

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า เมล็ดทานตะวันกินได้ hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหมค

จำนวนผู้ชม: 1,264

สอนศัพท์รับ AEC ตอน เด็กเล็กควรนั่งเบาะเด็ก
สอนศัพท์รับ AEC ตอน เด็กเล็กควรนั่งเบาะเด็ก

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า เด็กเล็กควรนั่งเบาะเด็ก hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้

จำนวนผู้ชม: 781

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ปดิวรัดาแปลว่าภรรยาผู้ซื่อสัตย์
สอนศัพท์รับ AEC ตอน ปดิวรัดาแปลว่าภรรยาผู้ซื่อสัตย์

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ปดิวรัดาแปลว่าภรรยาผู้ซื่อสัตย์ hello หนีห่าว คุณ

จำนวนผู้ชม: 1,676

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันแสดงมายากล
สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันแสดงมายากล

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ฉันแสดงมายากล hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหมคะ ฉันแ

จำนวนผู้ชม: 1,210

สอนศัพท์รับ AEC ตอน เด็กมีพลังเยอะมาก
สอนศัพท์รับ AEC ตอน เด็กมีพลังเยอะมาก

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า เด็กมีพลังเยอะมาก hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหมคะเด็กมี

จำนวนผู้ชม: 1,821

สอนศัพท์รับ AEC ตอน เด็กทุกคนเกิดมาไร้เดียงสา
สอนศัพท์รับ AEC ตอน เด็กทุกคนเกิดมาไร้เดียงสา

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า เด็กทุกคนเกิดมาไร้เดียงสา hello หนีห่าว คุณผู้ชมร

จำนวนผู้ชม: 940

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันใช้เตาอบบ่อย
สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันใช้เตาอบบ่อย

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ฉันใช้เตาอบบ่อย hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหมคะฉัน

จำนวนผู้ชม: 905