TAGS ไส้เดือนจริงหรือไม่ที่ว่า...ถ้าไส้เดือนโดนตัดเป็นสองท่อนมันจะงอกใหม่เป็นสองตัว?
จริงหรือไม่ที่ว่า...ถ้าไส้เดือนโดนตัดเป็นสองท่อนมันจะงอกใหม่เป็นสองตัว?

จริงหรือไม่ที่ว่า... ถ้าไส้เดือนโดนตัดเป็นสองท่อนมันจะงอกใหม่เป็นสองตัว? ผู้ใหญ่มักบอกกันว่าถ้าเร

จำนวนผู้ชม: 215,429