ตอน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

13 กรกฎาคม 2558 | 800


ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ออกอากาศวันที่ 13ก.ค.58
 
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) ได้มีการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่นักเรียนในโรงเรียน เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนได้รับรู้ถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด 
 
และสร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับเยาวชน ไม่ให้ตกเป็นทาสของอบายมุขด้วยวิถีแห่งหลักธรรม และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
 
http://kidsnews.bectero.com/ ชมเรื่องน่าสนใจอีกมากมายกันต่อในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก

13 กรกฎาคม 2558 | 800 views