โปรตีนในเลือดทำนายเวลาตาย

15 กรกฎาคม 2558 | 90,863

โปรตีนในเลือดทำนายเวลาตาย


โปรตีนในเลือดทำนายเวลาตาย
 
     การแพทย์ วิทยาศาสตร์ไม่สามารถทำนายได้ว่าใครจะตายเมื่อไร แต่งานวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเราสามารถระบุความเสี่ยงของแต่ละคนได้จากปริมาณสารในกระแสเลือด นักวิทยาศาสตร์บันทึกปริมาณสารในกระแสเลือดและนำมาเทียบหาความสัมพันธ์กับโอกาสที่ผู้ป่วยจะเสียชีวิตภายในเวลา 5 ปีนับจากวันตรวจ ด้วยโรคต่างๆ เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ และมะเร็ง ผลการทดลองระบุว่า มีโปรตีน 4 ชนิด และสารจากกระบวนการเมแทบอลิซึมจำนวนหนึ่งที่มีศักยภาพพอจะเป็นตัวชี้วัดแนวโน้มความเสี่ยงได้ อย่างไรก็ตามผลการทดลองนี้กำลังเป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางนักวิทยาศาสตร์ผู้ทำการทดลองก็เน้นย้ำว่าผลการทดลองไม่สามารถฟันธงได้ว่าใครจะตายเมื่อไรด้วยโรคอะไร มันเป็นเพียงแนวโน้มทางสถิติซึ่งเป็นข้อมูลที่แพทย์ใช้ประกอบการรักษาเท่านั้น และคงใช้เวลาอีกสักระยะกว่าจะนำไปใช้ได้จริง
 
*ผลการวิเคราห์ตัวอย่างเลือดจากกลุ่มตัวอย่างกว่า 17,000 คน สรุปได้ว่ามีโปรตีน 4 ชนิดที่นำมาใช้ทำนายได้ว่าผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตมากหรือน้อย
 
 

 ข้อมูลจากหนังสือ "SCIENCE ILLUSTRATED" ฉบับ Sep no. 2014 

 

15 กรกฎาคม 2558 | 90,863 views