Top 5 น้ำตกที่สูงที่สุดในโลก

24 มิถุนายน 2558 | 34,727

Top 5 น้ำตกที่สูงที่สุดในโลก


Top 5 น้ำตกที่สูงที่สุดในโลก
 
1.น้ำตกซัลโตอันเคล เวเนซุเอลา
   ความสูง: 979 เมตร
2.น้ำตกตูเกลา แอฟริกาใต้
   ความสูง: 948 เมตร
3.น้ำตกกาตาราตัสลัสเตรสเอร์มานัส เปรู
   ความสูง: 914 เมตร
4.น้ำตกโอโลอูเปนา ฮาวาย
   ความสูง: 900 เมตร
5.น้ำตกกาตาราตายุมบิลลา เปรู
   ความสูง: 896 เมตร
 
*น้ำตกที่สูงที่สุดในโลกคือน้ำตกซัลโตอันเคล ซึ่งมีความสูงถึง 979 เมตร 
 

 ข้อมูลจากหนังสือ "SCIENCE ILLUSTRATED" ฉบับ Oct no. 2014 

 

24 มิถุนายน 2558 | 34,727 views