Top 5 โรคที่คนเป็นกันมากที่สุด

30 มีนาคม 2558 | 48,198

Top 5 โรคที่คนเป็นกันมากที่สุด


Top 5 โรคที่คนเป็นกันมากที่สุด 
 
1.ไข้หวัด
สาเหตุ: เชื้อไวรัสหลายสกุล เช่น Norovirus
ความถี่: คนส่วนใหญ่เป็นหวัดกันปีละ 2-5 ครั้ง
 
2.ท้องร่วง
สาเหตุ: เชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย
ความถี่: โดยเฉลี่ยคนเรามีอาการท้องร่วงปีละ 1 ครั้ง
 
3.โรคเริม
สาเหตุ: เชื้อไวรัส Herpes simplex
ความถี่: ร้อยละ 95 ของประชากรมนุษย์มีเชื้อไวรัสโรคเริมแฝงตัวอยู่ในร่างกาย
 
4.โลหิตจาง
สาเหตุ: ขาดธาตุเหล็ก และปัจจัยอื่นๆ 
ความถี่: ร้อยละ 25-50 ของประชากรโลก
 
5.ฟันผุ 
สาเหตุ: แบคทีเรีย 
ความถี่: ร้อยละ 50 ของคนทั่วโลกมีฟันผุอย่างน้อย 1 ซี่
 
 

ข้อมูลจากหนังสือ SCIENCE ILLUSTRATED ฉบับ Jan no. 2014 

 

30 มีนาคม 2558 | 48,198 views