ตอน สูตรทานอาหาร ช่วยไม่ก่อโรค

11 พฤศจิกายน 2557 | 779


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน สูตรทานอาหาร ช่วยไม่ก่อโรค ออกอากาศวันที่ (11พ.ย.57)
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ความสำคัญในการปัญหาโภชนาการตามกลุ่มประชากร และสร้างความเข้มแข็งของระบบการติดตามเฝ้าระวังความปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมาย หลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาดเนื่องจากปัญหาการกินอยู่ของประชาชนไทย ซึ่งในขณะนี้ มีแนวโน้มจะเกิดปัญหาภาวะโภชนาการเกิน มากกว่าการขาดแคลน
 
จากสถานการณ์ความปลอดภัยอาหาร โดยการเก็บตัวอย่างอาหารดิบ ผัก ผลไม้ อาหารพร้อมบริโภค ที่จำหน่ายในตลาดค้าส่ง ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า/ซุปเปอร์มเก็ต ร้านอาหาร แผงลอย โรงอาหารในโรงเรียน โรงครัวของโรงพยาบาล ศูนย์เด็กเล็ก  866,710 ตัวอย่าง พบตกเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ปลอดภัย 36,563 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 4 อาหารที่ไม่ผ่านมาตรฐาน ได้แก่ น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำมันทอดซ้ำ และอาหารปรุงสำเร็จ 
 
 

11 พฤศจิกายน 2557 | 779 views