ศูนย์สามวัย สานใยรักแห่งครอบครัวดอนจิก มุ่งสอนเด็กรู้ทันสื่อ

7 กรกฎาคม 2557 | 531


ครอบครัวข่าวเด็ก ช่วง ข่าวภูมิภาค ตอน  ศูนย์สามวัย เยาวชนดอนจิก   มุ่งสอนเด็กรู้ทันสื่อ โดยพิธีกรเด็กคนเก่ง "น้องโฟร์" ออกอากาศวันที่  6 มิถุนายน 2557
 
ศูนย์สามวัย สานใยรักแห่งครอบครัวดอนจิก จ.อุบลราชธานี  เป็นศูนย์ที่อยู่ในความดูแลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา
 
ศูนย์แห่งนี้มีภารกิจในการดูแลคน 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มของพ่อแม่ และกลุ่มของผู้สูงอายุ โดยเล็งเห็นปัญหาที่ว่าเด็กๆ ในยุคนี้ มักบริโภคสื่อต่างๆ ทั้งอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ มากว่าการทำกิจกรรมอื่นในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของเด็ก 
 
ดังนั้น ศูนย์สามวัย สานใยรักแห่งครอบครัวดอนจิก จึงมีภารกิจสำคัญ คือ การให้ความรู้แก่เด็กๆ ในการแยกแยะสื่อ และใช้ประโยชน์จากสื่อในเชิงสร้างสรรค์เพื่อเยาวชนในวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต

7 กรกฎาคม 2557 | 531 views