ตอน ติดตามกิจกรรมลดเวลาเรียน เพื่มเวลารู้ จังหวัดลพบุรี

18 ธันวาคม 2558 | 817


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ติดตามกิจกรรมลดเวลาเรียน เพื่มเวลารู้ จังหวัดลพบุรี ออกอากาศวันที่ 17ธ.ค.58
 
 
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นหนึ่งในนโยบาย ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนของแต่ละโรงเรียนได้ใช้เวลาหลังจากเลิกเรียนในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ตนเองสนใจ เป็นผู้เรียนที่สมบูรณ์ มีทักษะทางความคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีทักษะในการดำเนินชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุข และที่สำคัญเป็นการลดปัญหาการแบกตำราเรียนมาเต็มกระเป๋า ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพของเด็กนักเรียนด้วย
 
 
ทางสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนนโยบาย ซึ่งเริ่มจากโรงเรียนอนุบาลลพบุรี จ.ลพบุรี และโรงเรียนบ้านสระเตย จ .ลพบุรี ซึ่งผลตอบรับนั้น ปรากฏว่า นักเรียนของทั้งสองโรงเรียนมีความสุขและสนุกกับกิจกรรมที่ทางคุณครูได้จัดทำให้ โดยกิจกรรมที่ทั้งสองโรงเรียนได้ดำเนินการนั้น จะมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนได้ทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ทำความเข้าใจ และปรับทัศนคติของกันและกัน โดยที่กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมนอกห้องเรียน เพื่อจะทำให้เด็กๆ รู้สึกผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ทางโรงเรียนบ้านสระเตย ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และอยู่ในพื้นที่ชุมชนที่มีพื้นฐานทางการเกษตร ทางโรงเรียนจึงได้มุ่งเน้นให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมที่มุ่งเน้นทักษะชีวิต เพื่อจะได้นำไปพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคต
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก :)
 

18 ธันวาคม 2558 | 817 views