ตอน Child Show สร้างเด็กดีและเด็กเก่ง

26 ตุลาคม 2558 | 888


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน Child Show สร้างเด็กดีและเด็กเก่ง ออกอากาศวันที่ 26ต.ค.58
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้มีการจัดมหกรรม Child show สร้างเด็กดีและเด็กเก่ง ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ครูและนักเรียนได้แสดงศักยภาพที่เป็นเลิศในด้านวิชาการ ศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล เพื่อเป็นการคัดครูและนักเรียนเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 เข้าร่วมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ผลงานของครูและนักเรียนให้ประชาชนได้เห็นอีกด้วย  
 
 
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ถูกแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมด้วยกัน คือ กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน กิจกรรมภาพความสำเร็จการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน และกิจกรรมการประกวด OBEC awards โดยกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการศึกษาของเด็กไทยและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก เพราะจะเป็นการสะท้อนถึงผลการเรียนการสอน รวมไปถึงเป้นการสร้างโอกาสที่ดีให้แก่เด็กไทยทุกคนให้รู้จักการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งงานนี้มีโรงเรียนส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 1,004 ทีม มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 2,397 คน และมีหน่วยงานทางการศึกษาเข้าร่วมอีกมากมาย
 
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก :)

26 ตุลาคม 2558 | 888 views