ตอน สพฐ แนะโรงเรียนจัดกิจกรรมทางศาสนา

13 สิงหาคม 2558 | 898


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน สพฐ แนะโรงเรียนจัดกิจกรรมทางศาสนา ออกอากาศวันที่ 13ส.ค.58
 
นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ) มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม และสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้แก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนมีค่านิยม 12 ประการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นไทยผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทางศาสนาในช่วงเข้าพรรษา 
 
โดยขอให้ทางสถานศึกษาทั่วประเทศจัดกิจกรรมต่างๆ ทางศาสนา และจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญทางพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เสริมสร้างแนวคิดจิตอาสาให้กับเด็กนักเรียน เช่น การทำความสะอาดวัด หรือศาสนสถาน และไปทำบุญกับผู้ปกครองที่วัดใกล้บ้าน หรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอื่นๆ ที่เหมาสมกับบริบทในแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนของชาติมีความเป็นพลเมือง มีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง มีจิตสำนึกรักและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต วัฒนธรรมทางศาสนา และเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีต่อไป
 
http://kidsnews.bectero.com/ ชมเรื่องน่าสนใจอีกมากมายกันต่อในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก

13 สิงหาคม 2558 | 898 views